Algemene voorwaarden

Laatste versie bijgewerkt op 01-06-2021.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtgever: de wederpartij van JOHNLINE.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JOHNLINE en een opdrachtgever waarop JOHNLINE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met JOHNLINE voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. JOHNLINE en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij worden het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht genomen.

Artikel 3. Tarieven

3.1. Alle tarieven zijn zoals gecommuniceerd via onze officiële kanalen. In specifieke gevallen kan in onderling overleg worden afgeweken van deze tarieven.
3.2. Bij aanvaarding van een samenwerking met JOHNLINE gelden de op dat moment gecommuniceerde tarieven.
3.3. De tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod is JOHNLINE daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JOHNLINE anders aangeeft.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht JOHNLINE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. JOHNLINE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
4.2 Binnen de standaardoplevering van websites vallen het ontwerp en de productie van maximaal 6 webpagina’s. Per webpagina mag maximaal 400 woorden tekst worden aangeleverd. Opdrachtgever is vanzelfsprekend vrij om na oplevering zelf aanpassingen te doen in ontwerp en tekst.
4.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JOHNLINE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JOHNLINE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JOHNLINE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JOHNLINE zijn verstrekt, heeft JOHNLINE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5. JOHNLINE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JOHNLINE is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor JOHNLINE kenbaar behoorde te zijn.
4.6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan JOHNLINE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.7. Indien door JOHNLINE of door JOHNLINE ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.8. Opdrachtgever vrijwaart JOHNLINE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
4.9 JOHNLINE streeft na websites binnen 1 week na opdrachtbevestiging op te leveren. Mocht dit door omstandigheden waaraan JOHNLINE niet schuldig is vertraging oplopen, dan kan hiervoor geen compensatie worden verkregen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JOHNLINE zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal JOHNLINE de opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal JOHNLINE daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.5. In afwijking van lid 3 zal JOHNLINE geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan JOHNLINE kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Contractduur, uitvoeringstermijn

6.1. JOHNLINE en opdrachtgever gaan een overeenkomst aan voor ten minste 24 maanden. Daarna is opdrachtgever vrij om het abonnement op de website op te zeggen. Als opdrachtgever de website wil verhuizen naar een andere aanbieder, wordt eenmalig € 294,- (ex btw) in rekening gebracht.
6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever JOHNLINE derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Honorarium

7.1. Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen voor de productie van de website. De kosten zijn afhankelijk van het gekozen pakket zoals hieronder aangegeven en zullen aan het begin van de maand per automatische incasso worden geïnd. De looptijd van de overeenkomst van JOHNLINE ‘RELAXED’ en ‘HELPT EEN HANDJE’ bedraagt ten minste 24 maanden, die van JOHNLINE ‘DOE HET ZELF’ 6 maanden.

Pakketten

  • JOHNLINE ‘RELAXED’ € 49,- (ex btw) per maand
  • JOHNLINE ‘HELPT EEN HANDJE’ € 29,- (ex btw) per maand
  • JOHNLINE ‘DOE HET ZELF’ € 9,- (ex btw) per maand

7.2. Genoemde tarieven zijn standaard exclusief btw.
7.6. JOHNLINE mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan JOHNLINE, dat in redelijkheid niet van JOHNLINE mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. JOHNLINE zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. JOHNLINE zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8. Betaling

8.1. Betaling vindt plaats via automatische incasso, te beginnen op de eerste van de maand na opdrachtbevestiging door opdrachtgever.
8.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 15 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1 procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Herinneringskosten: eerste herinnering: € 7,50, tweede herinnering € 15,00, derde en laatste herinnering € 25,00. Indien na de derde herinnering géén betaling plaats vindt, is JOHNLINE gerechtigd de ontwikkelde website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.
8.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van JOHNLINE op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4. JOHNLINE heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. JOHNLINE kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. JOHNLINE kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door JOHNLINE geleverde zaken blijven eigendom van JOHNLINE totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met JOHNLINE gesloten overeenkomsten is nagekomen.
9.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht JOHNLINE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
9.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
9.5. Door JOHNLINE geleverde zaken, die krachtens het onder paragraaf 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
9.6. Voor het geval dat JOHNLINE zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan JOHNLINE of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van JOHNLINE zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10. Incassokosten

10.1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15 procent over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 35,00.
10.2. Indien JOHNLINE hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
10.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
10.4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11. Hosting

11.1 Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde website zal extern plaats vinden bij een hostingbedrijf waar JOHNLINE reseller van is. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar en wordt stilzwijgend steeds met een jaar verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal 1 maand voor het einde van de contractsperiode te geschieden aan JOHNLINE.
11.2 JOHNLINE is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen en/of onderhoudswerkzaamheden in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, e.d.
11.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken.g. het afsplitsen van (computerprocessoren die na het verbreken van de (on line verbinding met JOHNLINE) blijven lopen binnen JOHNLINE of het internet;
h. het verspreiden van computervirussen.
11.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde website te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

Artikel 12. Onderzoek, reclames

12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan JOHNLINE. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat JOHNLINE in staat is adequaat te reageren.
12.2. Indien een klacht gegrond is, zal JOHNLINE de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal JOHNLINE slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13. Opzegging

13.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
13.2 We bieden 100% tevredenheidsgarantie. Dit betekent dat u binnen 30 dagen na aangaan van de overeenkomst, zonder enige voorwaarde kosteloos kunt opzeggen.
13.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, na het aangaan van de overeenkomst en voor implementatie van de ontwikkelde website op uw eigen domeinnaam, heeft JOHNLINE recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan JOHNLINE zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden + 10 procent van het vastgestelde honorarium.
13.4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door JOHNLINE, zal JOHNLINE in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
13.5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor JOHNLINE extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1. JOHNLINE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst, JOHNLINE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
14.2. Voorts is JOHNLINE bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JOHNLINE op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien JOHNLINE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
14.4. JOHNLINE behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

15.1. Indien JOHNLINE aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
15.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder paragraaf 1. genoemde verplichting, heeft JOHNLINE het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1. Indien JOHNLINE aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
16.2. Indien JOHNLINE aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 5.000,00 (Zegge: VIJF DUIZEND euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van JOHNLINE in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
16.3. In afwijking van hetgeen onder paragraaf 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
16.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JOHNLINE aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan JOHNLINE toegerekend kunnen worden; Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
16.5. JOHNLINE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JOHNLINE of zijn ondergeschikten.

Artikel 17. Vrijwaringen

17.1. De opdrachtgever vrijwaart JOHNLINE voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
17.2. Indien opdrachtgever aan JOHNLINE informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18. Risico-overgang

18.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19. Overmacht

19.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
19.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop JOHNLINE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JOHNLINE niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van JOHNLINE worden daaronder begrepen.
19.3. JOHNLINE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat JOHNLINE zijn verplichtingen had moeten nakomen.
19.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
19.5. Voorzover JOHNLINE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JOHNLINE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20. Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, JOHNLINE gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en JOHNLINE zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is JOHNLINE niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21. Intellectueel eigendom en auteursrechten

21.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt JOHNLINE zich de rechten en bevoegdheden voor die JOHNLINE toekomen op grond van de Auteurswet.
21.2. Alle door JOHNLINE verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van JOHNLINE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
21.3. JOHNLINE behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22. Voorbeelden

22.1. Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 23. Geschillen

23.1. De rechter in de vestigingsplaats van JOHNLINE is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft JOHNLINE het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
23.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24. Toepasselijk recht

24.1. Op elke overeenkomst tussen JOHNLINE en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

25.1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Pin It on Pinterest